‘അമ്മകൊയ്യുന്നു’ അധിക വായന

1.മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ

2. മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ

3. മുണ്ടൂർ സേതുമാധവൻ

One Comment to “‘അമ്മകൊയ്യുന്നു’ അധിക വായന”

  1. sir enikku അമ്മകൊയ്യുന്നു enna chapter padikkanundu. nalla kadhayanadhil. enikku valare adhikam ishtappettu!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: