പഠനയാത്ര 16-01-10

കോഴിക്കോട് CWRDM സന്ദർശനം/ 16-01-2010 രാവിലെ 10 മണി

പി.എഛ്. വാല്യൂ നോക്കാൻ പഠിക്കുന്നു

ഇ-കോളേ ബാക്റ്റീരിയ- പരിശോധന

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: