ഭൂഗർഭജലം

കുഴൽക്കിണർ ഉദ്ഘാടനം

11-02-2010 നു സ്കൂളിലെ പുതിയ കുഴൽക്കിണർ സ്കൂൾ മാനേജർ ശ്രീ,കെം,എം,കൃഷനുണ്ണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: