അറിവിന്റെ ആകാശത്തിലേക്കൊരു കിളിവാതിൽ

2010 ജൂലായ് 21(ചാന്ദ്രദിനം) നു നമ്മുടെ സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്രൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും നിറഞ്ഞസദസ്സിൽ മണ്ണാർക്കാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ സി. മുഹമ്മദാലി സ്മാർട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ഉത്ഘാടനം

പാലക്കാട് ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസഓഫീസർ ശ്രീ.എൻ.ഗോപിനാഥൻ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ പങ്കെടുത്ത് ആശംസകൾ നേർന്നു

സ്വാഗതം: ഹെഡ്മാസ്റ്റർ-എസ്.വി.രാമനുണ്ണി

അധ്യക്ഷൻ: പി.ടി.എ.പ്രസിഡന്റ്-ശ്രീമതി റീന ഷർമ്മിള

നന്ദി: സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി

ശ്രീ.കെ.വിജയൻ

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: