2010 ലെ അധ്യാപകർക്കുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് ലഭിച്ചവർ

മണ്ണാർക്കാട് കെ.ടി.എം.ഹൈസ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ , കോട്ടായി എൽ.പ്.സ്കൂളിലെ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ വി.എസ്.സുരേന്ദ്രനാഥൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: