സ്കൂൾതല ചുമതലാ വിഭജനം

KTMHS MANNARKKAD-2010-11
നം ഇനം ചുമതല 1 2 3 4 5 6
1 സ്റ്റാഫ് സെക്രട്ടറി KVN
2 എസ്.ആർ.ജി AKM ACM
3 വായന TJL SS PJU KPG ANM CR
4 ലാബ് KCG MSS ACM MS TKJ
5 കമ്പ്യൂട്ടർ AKM TKK APR KSR PNJ
6 മോണിറ്ററിങ്ങ് TRD KCG KJ KVN KMY TJL
7 പരീക്ഷ TKK PRK KAK SS RMH VPS RD
8 ഭക്ഷണം VSG TS CPS MMP PMN KSR OVB
9 ബസ്സ് RD VPS KJ MS CR PNR Vinod
10 കലോത്സവം PSN ABF NMK TJL ANM RK
11 കായികരംഗം KVT AKM PNJ KAK PMN MS MMP
12 സയൻസ് ക്ലബ്ബ് KCG TKJ VSG TS MSS RD VS
13 സാഹിത്യവേദി OVB PNR CVS KAK PMN APR
14 പരിസരം-പ്രകൃതി CVS VS TS CPS RMH KSR
15 അസംബ്ലി-അച്ചടക്കം NMK KVT PSN OVB ANM PS
16 പുറം ബന്ധങ്ങൾ, പാർലമെന്റ് PRK PSN NMK KJ CSD AVT CVS
17 പഠനയത്രകൾ PNR ABF SS KCG PMN AVT
18 ശാക്തീകരണം-വികസനം TKK AKM APR VSG KVN CSD
19 അതിഥികൾ-ദിനാചരണങ്ങൾ ACM PNJ TRD NMK ANM PS
20 സ്പെഷൽ ഫീ SVR KCG VSG AVT PSN KMY ANM
21 ഓഫീസ്സ് TRD AGK SVR
22 പി.ടി.എ PRK CSD ABF MMP PS CVS
23 കണക്കുകൾ APR NMK
Advertisements

One Comment to “സ്കൂൾതല ചുമതലാ വിഭജനം”

  1. 2010 മാർച്ച് അവസാനം തീരുമാനിച്ച ഈ ചുമതലകൾ എല്ലാവരും നന്നായി നിർവഹിക്കുന്നു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: