അധിക സമയ പഠനം

2010-2011 വർഷത്തെ എസ്.എസ്.എൽ.സി ബാച്ചിന്ന് അധിക സമയ പഠനം 20-09-2010 നു ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ 9 മുതൽ 10 വരെയും വൈകീട്ട് 3.45 മുതൽ 4.30 വരേയും വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ  അധിക സമയ പഠനം ആരംഭിച്ചു.

പ്രവർത്തനം

1.    പാഠഭാഗങ്ങൾ ഡിസംബർ ആദ്യവാരത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ തക്ക വണ്ണം ക്ലാസുകൾ ഏടുക്കുക

2.    മുഴുവൻ കുട്ടികളുടേയും അറ്റൻഡൻസ് ഉറപ്പാക്കുക

3.    ക്ലാസ് പി.ടി.എ കൽ വിളിക്കുക

4.    അരക്കൊല്ല പരീക്ഷക്ക് നല്ല നിലവാരം പുലർത്താൻ കുട്ടികളെ തയ്യാറാക്കുക

ദിവസവും നടക്കുന്ന ക്ലാസുകളിൽ  മുഴുവൻ കുട്ടികളും ഉഷാറായി പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആബ്സന്റ് ഇല്ലെന്നു തന്നെ പറയാം.പാഠങ്ങൾ നന്നായി നീങ്ങുന്നുണ്ട്.

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: