സഹവാസ ക്യാമ്പ്

ഡിസംബർ 30, 31, ജനുവരി 1 തീയതികളിൽ എസ്.എസ്.എൽ.സി.ക്ലാസുകാർക്കായി സഹവാസക്യാമ്പ് നടന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: