ബഷീർ ദിനം

ജൂലായ് 5 ന് ബഷീർ പതിപ്പ് തയ്യാറാക്കി.ജ്യോതി ടീച്ചർ യു.പി കുട്ടികൾക്ക് ബഷീർ കൃതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തി.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: