ഊർജ്ജ സംരക്ഷണക്ലബ്ബ്

കെ ടി എം ഹൈസ്ക്കൂളിൽ ഊർജ്ജ സംരക്ഷണ ക്ലബ്ബ് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു.ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുട്ടികൾക്ക് ഊർജ്ജസംരക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യകതയെപ്പറ്റിയും മീറ്റർ റീഡിങ്ങ് നോക്കുന്നവിധത്തെപ്പറ്റിയും ക്ലാസ്സെടുത്തു.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: