സൌജന്യ നേത്രചികിത്സാ ക്യാമ്പ്

ജൂനിയർ റെഡ് ക്രോസ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സൌജന്യ നേത്രപരിശോധനാക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: