ഹരിതസേന/സീഡ്

ഹരിതസേനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കെ.ടി.എം ഹൈസ്കൂളിൽ ഔഷധത്തോട്ട നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടൂ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: